Algemene Voorwaarden KUNSTmarktplaats.nl

Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap RDI Art & Movie gevestigd te Den Dungen, zaak doende onder de naam Kunstmarktplaats.nl.

nader te noemen Kunstmarktplaats

1). ALGEMEEN
a) Met het depot van deze Algemene Voorwaarden bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van Kunstmarktplaats vervallen.
b) Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uit­ge­voerd, tenzij uit­druk­kelijk anders is overeen­gekomen en dat door Kunstmarktplaats schriftelijk is bevestigd.
c) Alle leveringen worden geacht te zijn geschied te Den Dungen, alle betalingen dienen aldaar of door overschrijving op de door Kunstmarktplaats aangegeven bankrekening te geschieden.
d) Afspraken met en toezeggingen van personeel van Kunstmarktplaats of door Kunstmarktplaats ingeschakelde derden binden Kunstmarktplaats niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.
e) De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Kunstmarktplaats, van welke aard ook, tenzij deze voorwaar­den uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen; een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaard­clausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.
f) Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeen­komst van kracht. Over­een­gekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telken­male schrif­telijk bevestigd.
g) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Kunstmarktplaats met haar opdracht­gevers te sluiten over­een­komsten en de daaruit voortvloeiende ver­bin­te­nis­sen, zulks met uit­sluiting van andere voor­waarden welke door opdracht­gevers van toe­pas­sing mochten worden verklaard, tenzij schrifte­lijk anders is over­een­ge­komen. Onder opdracht­gever wordt verstaan een ieder die op Kunstmarktplaats –al dan niet tegen betaling kunst(voorwerpen) ten toon wil stellen of tentoonstelt dan wel via Kunstmarktplaats kunst(voorwerpen wenst te verkopen of ter verkoop aanbiedt of reclame wenst te maken of maakt voor kunstgerelateerde activiteiten, diensten, workshops, cursussen e.d., enige over­een­komst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit dan wel een offerte voor voerenbedoelde activiteiten laat uitbrengen of voorbereidende gesprekken hierover met Kunstmarktplaats voert.
h) Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, die afwijken van deze voorwaarden binden Kunstmarktplaats slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
i) Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’, wordt een bericht van opdrachtgever per E-mail hieraan pas gelijkgesteld indien Kunstmarktplaats schriftelijk of via E mail aangeeft inhoudelijk hiermee akkoord te gaan of indien daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven aan het in de bewuste E-mail gestelde.
j) Uitgaande E-mails van Kunstmarktplaats waarin staat vermeld dat aan deze E-mail geen rechten kunnen worden ontleend binden Kunstmarktplaats op geen enkele wijze.

2). OFFERTES
a) Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Kunstmarktplaats is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk  of via e-mail heeft bevestigd of daadwerkelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
b) Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs; de daadwerkelijk door Kunstmarktplaats of door haar ingeschakelde derden gewerkte uren en de daadwerkelijk door Kunstmarktplaats gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
c) Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
d) Alle door Kunstmarktplaats opgegeven prijzen zijn inclusief  B.T.W., doch exclusief op de diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten e.d., onvoorziene externe kosten daaronder begrepen, tenzij op de opdracht ­bevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.
e) De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveel­heden.
f) Ten aanzien van alle aangeboden diensten gelden, naast hetgeen daaromtrent in de offerte, catalogi, brochures en op de internetsite staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties. Geringe afwijkingen van de in de offerte, catalogi, brochures en de internetsite voorkomende afbeel­dingen en/of beschrij­vingen worden derhalve voor­be­houden. Derge­lijke afwij­kingen ontslaan de opdracht­gever nimmer van zijn verplichtingen uit de over­een­komst.
g) Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Kunstmarktplaats gerechtigd zijn om sinds de tot­stand­koming van de over­een­komst en voor­dat de gehele levering heeft plaats­gevonden opge­treden verhogingen van datacommunicatietarieven, inkoopprijzen, lonen, sociale werk­gevers­lasten en/of andere arbeids­voorwaarden, evenals verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, welke voor Kunstmarktplaats kosten­ver­hogend zijn, aan de opdracht­gever door te bereke­nen, in welk geval opdrachtgever ‑ in geval van consumenten koop ‑ het recht heeft de overeen­komst te annuleren onder gehoudenheid het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht aan Kunstmarktplaats te voldoen.
h) De modellen, afbeeldingen, beschrijvingen, tekeningen en maten, die bij de offertes of op de internetsite gevoegd, getoond of mede­gedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de wijze van presenteren op de site. Wijzigingen of afwijkingen, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde
modellen, afbeel­dingen, beschrijvingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering van de presentatie, verplichten Kunstmarktplaats niet tot enige vergoeding en geven de opdracht­gever niet het recht het gebruik van de gereserveerde ruimte te weigeren of niet, niet tijdig of minder te betalen.

 3). OPDRACHTEN
a) Een gegeven opdracht bindt de opdrachtgever. Kunstmarktplaats is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Kunstmarktplaats kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdracht­ bevesti­ging geacht de over­een­komst juist en vol­ledig weer te geven.
b) Voor alle niet schriftelijk gegeven opdrachten kunnen particuliere opdrachtgever binnen veertien dagen na dagtekening van deze bevestiging schriftelijk aangeven alsnog van de opdracht af te zien, behoudens in die gevallen waarin voor opdrachtgever specifieke werkzaamheden of aanpassingen zijn verricht of indien er al op enigerlei wijze door opdrachtgever gebruik is gemaakt van de voor hem gereserveerde ruimte op de Kunstmarktplaats internetsite.
c) De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Kunstmarktplaats ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling, per E-mail of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdracht­gever, tenzij deze wijzigingen schrifte­lijk door Kunstmarktplaats zijn bevestigd.
d) Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden de volledige vergoeding voor de overeengekomen dienst te voldoen.
e) Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.
f) Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden Kunstmarktplaats eerst na schriftelijke acceptatie.
g) Alle andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging of door op het door partijen of het gebruik bepaalde tijdstip.
h) Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van tenminste één maand.

4). LEVERINGEN/UITVOERING VAN DE OPDRACHT
a) Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de uitvoering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk “betaling”.
b) Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Kunstmarktplaats, tenzij door haar schuld veroor­zaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5.
c) Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft Kunstmarktplaats enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever Kunstmarktplaats bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een ver­traging heeft ingelicht en dit door Kunstmarktplaats schriftelijk is bevestigd.
d) Het eventueel door Kunstmarktplaats te verwerken of in te plaatsen materiaal dient tijdig, franco en in het door Kunstmarktplaats gewenste formaat te worden afgeleverd aan het door haar aangegeven adres.
e) Overeengekomen termijnen gelden slechts indien en voor zover het te verwerken of te plaatsen materiaal, alsmede de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens, op de overeengekomen tijd bij Kunstmarktplaats wordt afgeleverd en de door opdrachtgever zelf of voor diens rekening door derden uit te voeren werkzaamheden op tijd zijn verricht. Indien ten gevolge van niet‑tijdi­ge levering/uitvoering van werk door opdrachtgever de opdracht slechts kan worden uitgevoerd door inschakeling van extratransport, overwerk, spoedbestelling e.d., zal Kunstmarktplaats daartoe, zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever, gerechtigd zijn en zullen de daardoor ontstane kosten voor rekening van opdrachtgever komen. Bij niet‑ tijdige levering door de opdracht­gever is Kunstmarktplaats gerechtigd de datum van uitvoering van de opdracht nader vast te stellen. Controle op tijdige levering van het te ver­wer­ken of te plaatsen materiaal, alsmede de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens, dient door opdracht­gever te geschieden. Overschrijding van uitvoeringstermijnen door Kunstmarktplaats ontslaat de opdracht­gever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ont­binding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.
f) Indien de overschrijding van de uitvoeringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan Kunstmarktplaats kennis geeft, onverminderd het recht van Kunstmarktplaats om binnen 2 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betref­fende opdracht alsnog uit te voeren. Opdrachtgever kan vorderen dat Kunstmarktplaats omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.
g) Kunstmarktplaats heeft geen enkele bemoeienis met de daadwerkelijke verkoop van de door opdrachtgever ten toon gestelde kunstwerken, noch met de aflevering daarvan, noch met de betaling.
h) De plaatsing van de kunstwerken van opdrachtgever op de site van Kunstmartkplaats geschiedt volledig onder verantwoordelijkheid van opdrachtgever.
i) De opdrachtgever is ‑zonder uitdrukkelijke toestemming daartoe zijdens Kunstmarktplaats‑ niet gerechtigd zijn rechten uit de overeenkomst met Kunstmarktplaats voortvloeiende aan derden over te dragen. De opdracht­gever ontleent aan de overeen­komst slechts het recht om persoonlijk van de op de site van Kunstmarktplaats ter beschikking gestelde ruimte gebruik te maken.
j) Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Kunstmarktplaats voortvloeiende ver­plichting niet stipt nakomt, of indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht blijken dat opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehou­den, heeft Kunstmarktplaats het recht de nakoming van alle verplichtingen tegenover de opdracht­gever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeel­telijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechter­lijke tussen­komst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdracht­gever aan Kunstmarktplaats verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.
k) Kunstmarktplaats is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onder­delen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van Kunstmarktplaats een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
l) Indien Kunstmarktplaats materialen of gegevens (al dan niet door Kunstmarktplaats vervaardigd of samengesteld) van de opdracht­gever onder zich heeft, is zij gerechtigd die materialen en/of gegevens onder zich te houden totdat alle kosten die Kunstmarktplaats gemaakt heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdracht­gever -ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere materialen/gegevens van de opdrachtgever- geheel door opdrachtgever zijn voldaan, tenzij de opdracht­gever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Kunstmarktplaats ook in geval de opdracht­gever in staat van faillisse­ment komt te verkeren.
m) Kunstmarktplaats verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.
n) Indien tijdens de uitvoering van een door Kunstmarktplaats aangenomen opdracht blijkt, dat tenge­volge van aan Kunstmarktplaats onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft Kunstmarktplaats het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer‑ of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door Kunstmarktplaats reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.

5). OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN
a) Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende wordt vertraagd, kan door Kunstmarktplaats een deel van de voor het totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte gedeelte evenals de voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten worden gefactureerd op de termijnen waarop, indien geen vertraging zou zijn opgetreden, zou zijn gefactureerd. Mochten deze termijnen niet van te voren uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal het vorenbedoelde kunnen worden gefactureerd onmiddellijk na het verstrijken van de voor de uitvoering van de opdracht in kwestie normaliter benodigde tijd.
b) De met Kunstmarktplaats over­een­gekomen termijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approxi­ma­tief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is over­een­gekomen.
c) Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobi­lisatie, onlusten, overstroming, gesloten luchtvaart, scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven of andere energie- of datacommunicatiebedrijven, het optreden van tot dan toe onbekende virussen, storingen in of op het internet, gebrek aan brandstof, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet‑levering van noodzakelijke materialen en toeleveringen aan Kunstmarktplaats door derden en andere onvoorziene omstandig­heden, ook in het land van herkomst der materialen en/of toeleveringen, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Kunstmarktplaats van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdracht­gever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.
d) Ingeval van overmacht zal Kunstmarktplaats daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdracht­gever, in welk geval opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht heeft de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Kunstmarktplaats het reeds uit­gevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

6). GEBRUIK VAN EIGEN ADVERTENTIERUIMTE
a) Een overeenkomst voor het gebruik van een eigen advertentieruimte wordt aangegaan voor een vooraf bepaalde periode, deze wordt niet stilzwijgend door Kunstmarktplaats verlengd.
b) Kunstmarktplaats draagt zorg voor beschikbaarheid van de server en netwerk, overeenkomstig het overeengekomen service level, waarbij zij zich inspant om zo optimaal mogelijk aan dit service level te voldoen. Kunstmarktplaats aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid als dit level op enig moment niet gerealiseerd kan worden.
c) Kunstmarktplaats is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van storingen in het Internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit e.d.
d) Het is opdrachtgever niet toegestaan de website en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken voor:
– handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
– het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden E-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
– het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
– het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie en discriminerende uitingen;
– seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
– het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het Internet of Intranet, waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken).
– het afsplitsen van (computer)processoren die na het verbreken van de (on line) verbinding met Kunstmarktplaats blijven lopen binnen Kunstmarktplaats of het internet;
– het verspreiden van computervirussen.
e) Het is opdrachtgever niet toegestaan de site te gebruiken voor erotisch, pornografisch of racistisch materiaal, illegale software, MP3 en hiermee vergelijkbaar materiaal.
f) Kunstmarktplaats is in de onderstaande gevallen gerechtigd de site van opdrachtgever zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder dat opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan Kunstmarktplaats alle schade ten gevolge van de overtreding door Kunstmarktplaats of door derden geleden te vergoeden; niet genoten abonnementsgelden zullen worden geretourneerd, c.q. verrekend:
– indien opdrachtgever zich het gestelde in de artikelen 6.4 en 6.5 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;
– indien (een onderdeel) van de site van opdrachtgever oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het ‘down’ gaan of onbereikbaar worden van de server van Kunstmarktplaats;
– Indien blijkt dat opdrachtgever valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven.
– indien blijkt dat opdrachtgever de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan;
– indien opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen.
g) Kunstmarktplaats heeft geen bemoeienis met informatie die op de site wordt gezet of die via de servers wordt verspreid en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Evenmin is Kunstmarktplaats aansprakelijk voor het uitlekken van vertrouwelijke gegevens. Het gebruik van Creditcard betalingen en acceptatiemechanismen of het gebruik van elektronisch geld is voor verantwoording van opdrachtgever.
h) Het is opdrachtgever niet toegestaan de advertentieruimte aan derden te verhuren of deze op andere wijze door derden te laten gebruiken.
i) Kunstmarktplaats draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, maar draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.
j) Kunstmarktplaats is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de applicaties (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit benodigd is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie.
k) Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de applicatie geeft opdrachtgever nimmer recht op enige terugbetaling van de huurprijs van de applicatie.

7). KLACHTEN EN GARANTIE
a) Kunstmarktplaats is niet aansprakelijk voor druk‑, schrijf‑ en/of tel­fouten en/of onduidelijk­heden op de website, in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van website, offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Kunstmarktplaats als bindend.
b) Het indienen van klachten is slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk.
c) Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering aan Kunstmarktplaats worden gemeld, terwijl het gebruik zoveel mogelijk dient te worden beperkt.
d) Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.
e) Opdrachtgever zal alle door Kunstmarktplaats voor onderzoek van de klacht gewenste mede­wer­king verlenen, o.a. door Kunstmarktplaats in de gelegen­heid te stellen een onder­zoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwali­teit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.
f) Indien Kunstmarktplaats een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij koste­loos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen.
g) Kunstmarktplaats aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.
h) Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofd­stuk heeft Kunstmarktplaats niet; met name zal Kunstmarktplaats in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfs­schade of gevolgschade, die mocht ontstaan door niet, niet‑juiste of niet‑tijdige uitvoering van de opdracht.
i) Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of plaatsingen schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden of plaatsingen niet op.
j) Voor door derden door bemiddeling van Kunstmarktplaats geleverde zaken is Kunstmarktplaats nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de leverancier van de geleverde zaken verstrekte garantie.
k) Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken zijn geen klachten mogelijk, anders dan direct na plaatsing.
l) Opdrachtgever zal nimmer op grond van klachten of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen.

8). AANSPRAKELIJKHEID
a) Kunstmarktplaats draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Kunstmarktplaats te verrichten werk­zaam­heden of plaatsingen, of een evenredig deel daarvan.
b) Kunstmarktplaats aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade ten gevolge van tekortkomingen aan het door haar of door haar bemiddeling geleverde.
c) In geen geval aanvaardt Kunstmarktplaats aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door onzorgvuldig of onjuist gebruik, dan wel gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzingen of door de ongeschiktheid van het geleverde voor het doel waarvoor opdrachtgever het heeft gebruikt.
d) Kunstmarktplaats aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de feitelijke inhoud van de door of voor opdrachtgever geplaatste uitingen.
e) Kunstmarktplaats aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar gebruikte internetsite of op via het Internet geleverde of binnengehaalde gegevens of software. Opdrachtgever dient zelf op de  aanwezigheid van virussen te testen.
f) Opdrachtgever is gehouden Kunstmarktplaats schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorde­ringen tot schadevergoeding welke derden tegen Kunstmarktplaats instellen terzake van schade ontstaan door of met de geleverde diensten.
g) Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuur­lijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting.
h) Door het geven van een opdracht tot plaatsing, reproductie, vermenigvuldiging of verspreiding van door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten, verklaart opdracht­gever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigen­doms­recht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Kunstmarktplaats in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de plaatsing, reproductie, vermenigvuldiging of verspreiding voortvloeiende.
i) Kunstmarktplaats verplicht zich de door opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens  alsmede de haar toevertrouwde materialen vertrouwelijk te behandelen en als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprake­lijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voorzover niet door de verzekering gedekt. In gevallen waarin met kostbare of niet vervangbare unica gewerkt moet worden, dient opdracht­gever deze voor zijn rekening en risico te verzekeren.
j) Voor onjuistheden in de opgave van rechten, kosten en onkosten door derden aan Kunstmarktplaats of voor wijziging daarvan, is Kunstmarktplaats niet aansprakelijk; eventuele (na)vorderingen, welke uit dien hoofde ontstaan, komen voor rekening van de opdrachtgever.
k) Adviezen worden door Kunstmarktplaats naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloei­ende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.
l) Bij niet‑tijdige en/of niet‑volledige levering van gegevens door opdrachtgever aan­vaardt Kunstmarktplaats geen aansprakelijkheid voor tijdige en volledige verwerking van de gegevens, noch voor de gevolgen daarvan voor opdrachtgever.
m) Kunstmarktplaats aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de gegenereerde response of het behaalde resultaat of marktaandeel afwijkt van de prognoses of verwachtingen, ook niet indien deze resultaten afwijken van de resultaten van eerdere tests.
n) Opdrachtgever dient de plaatsingen op de website van Kunstmarktplaats zelf te controleren. Bij advertentie- of andere mediaplaatsingen neemt Kunstmarktplaats geen enkele verantwoordelijkheid voor de tijdige plaatsing, nog voor de hoedanigheid van de plaatsing. De aansprakelijkheid van Kunstmarktplaats gaat nimmer verder, dan bij niet- of bij onjuiste plaatsing de advertentie of mediaplaatsing nogmaals juist te plaatsen.

 9). EIGENDOMSRECHT EN COPYRIGHT
a) Het gebruiksrecht van de te leveren webruimte, reclame- of andere media-uiting gaat ‑niettegen­staande de feitelijke levering‑ eerst op opdrachtgever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met Kunstmarktplaats gesloten overeenkomsten is nagekomen:
-de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde zaken zelf;
-de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Kunstmarktplaats verrichte of te verrichten diensten;
-eventuele vorderingen wegens niet nakoming door opdrachtgever van (een)overeenkomst(en).
b) Bij niet tijdige betaling van de geleverde diesnten is Kunstmarktplaats gerechtigd de plaatsingen van opdrachtgever te verwijderen resp de ter beschikking gestelde webruimte te blokkeren,  totdat betaling overeenkomstig het gestelde sub 9.1 volledig heeft plaats gevonden.
c) Alle rechten van industriële of intellectuele aard, zoals o.a. auteursrecht en copyright, met betrekking tot de van Kunstmarktplaats afkomstige of door Kunstmarktplaats gebruikte website, computerprogramma’s, systeemont­werpen, werkwijzen, adviezen, etc. worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van Kunstmarktplaats, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de website,  computerprogramma’s, systeem­ontwerpen, werkwijzen, adviezen, etc. van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derden. De uitoefening van deze rechten ‑openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen‑ is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Kunstmarktplaats voorbehouden.
d) Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor (het bezit van) de eigendomsrechten van de door hem ten toongestelde werken en/of objecten alsmede voor de bescherming daarvan. Kunstmarktplaats is op geen enkele wijze aansprakelijk voor misbruik van deze rechten door opdrachtgevers of door bezoekers van de website.
e) Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoort het uitvoeren van een onderzoek naar bestaande octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden niet tot de opdracht.
f) Kunstmarktplaats is te allen tijde gerechtigd kunstwerken of vermeldingen of verwijderen indien derden aanspraak maken op de rechten van de ten toongestelde werken of objecten.
g) Kunstmarktplaats heeft -tenzij zulks bij opdracht uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen- het recht haar ontwerp of gedeelten van haar ontwerp bij herhaling uit te doen voeren.
h) Kunstmarktplaats heeft het recht tentoongestelde afbeeldingen zonder nadere bronvermelding te gebruiken voor reclame en promotie van de site van Kunstmarktplaats.
i) Kunstmarktplaats is gerechtigd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aan aan copyright- of beeldmerkbeheerders opgave te doen van de naam van de opdrachtgever, de titel van voor opdrachtgever gepubliceerd materiaal.

 10). BETALING
a) Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Kunstmarktplaats daarvoor in aanmer­king komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. Kunstmarktplaats is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.
b) Alle betalingen dienen te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek in Euro.
c) Indien in een langere kredietgeving dan acht dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voorzover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.
d) Indien kredietgeving ten onrechte wordt genomen, kan door Kunstmarktplaats een bedrag aan administratiekosten in rekening worden gebracht.
e) Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Kunstmarktplaats moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. De Buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het gestelde in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.
f) Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door Kunstmarktplaats doet uitvoeren, zal opdrachtge­ver op eerste verzoek van Kunstmarktplaats zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan Kunstmarktplaats cederen. Opdrachtgever verleent Kunstmarktplaats reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.
g) Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn sub 2 van dit hoofdstuk is bepaald, heeft Kunstmarktplaats het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtge­ver zekerheid stelt voor de betaling, of een door Kunstmarktplaats te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien Kunstmarktplaats aanleiding ziet zulks te verlangen.

11). GESCHILLEN
a) Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat dit het geval is.
b) Op alle overeenkomsten en transacties van Kunstmarktplaats is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
c) Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, dit met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.